Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59

Despre noi

Ce facem?

Casa Judeteana de Pensii Calarasi este institutie publica descentralizata investita cu personalitate juridica si functioneaza in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice.

Casa Judeteana de Pensii Calarasi administreaza si gestioneaza la nivel teritorial sistemul public de pensii.

Casa Judeteana de Pensii Calarasi asigura aplicarea unitara in teritoriu a legislatiei din domeniul pensiilor si asigurarilor sociale de stat.

Casa Judeteana de Pensii Calarasi a fost infiintata prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si functioneaza in baza legii de infiintare si a Statutului Casei Nationale de Pensii Publice aprobat prin Hotararea Guvernului nr.118/2012.

Functionam dupa urmatorul COD DE ETICA

Comisia Disciplinara

Atributii:

Atribuţiile Casei Judeţene de Pensii Călăraşi:

Înregistrează și asigură evidența contribuabililor și a beneficiarilor de prestații sociale, în condițiile legii, pe baza codului personal de asigurări sociale;
Încheie contracte de asigurare socială, potrivit legii;
Asigură evidența contribuțiilor de asigurări sociale, conform legii;
Certifică stagiul de cotizare și punctajul asiguratului, în conditiile legii;
Stabileste cuantumul pensiilor și al celorlalte drepturi de asigurări sociale individuale și efectuează plata acestora, potrivit legii;
Stabileste și plăteste indemnizații lunare și alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanțate de la bugetul de stat, în condițiile legii;
Emite decizii de recuperare a drepturilor bănesti încasate necuvenit și urmăresc recuperarea acestora, în condițiile legii;
Îndrumă persoanele juridice si fizice cărora le revin drepturi și obligații ce decurg din reglementările privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;
Prezintă propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;
Asigură execuția bugetară în profil teritorial și organizează contabilitatea acesteia;
Realizeaza activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacitații de muncă;
Îndrumă și controlează modul de acordare a concediilor medicale, oportunitatea programelor recuperatorii și respectarea acestora;
Distribuie persoanelor îndreptățite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;
Rezolvă contestații, sesizări și reclamații, potrivit competențelor legale;
Organizează și desfasoară activitatea de pregătire și perfecționare profesională a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;
Asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, potrivit legii;
Numește conducerea și asigură îndrumarea și controlul activității caselor locale de pensii;
Întocmește și înaintează CNPP, potrivit legislatiei în vigoare, contul de execuție al bugetului asigurărilor sociale de stat în profil teritorial, precum și al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizați;
Îndeplinește toate atribuțiile privind asigurarea accidente de muncă și boli profesionale la nivel teritorial;
Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de statut ori stabilite de președintele CNPP.

Comisia Paritara