COMUNICAT

PRIVIND CONTRACTELE DE ASIGURARE ÎNCHEIATE ÎN BAZA PREVEDERILOR OUG NR. 163/2020

 

Casa Județeană de Pensii Călărași, vă informează că în conformitate de cu prevederile OUG nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pe pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, în perioada 28.09.2020 – 31.08.2021, puteți încheia contracte de asigirare socială cu posibilitatea plății retroactive pentru o perioadă maxim de 6 ani.

Contractul de asigurare socială poate fi încheiat de orice persoană, indiferent de cetăţenie, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;

nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea;

nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz:

-  actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie;

-  declaraţia pe propria-răspundere;

-  procura specială autentificată în condițiile legii şi care trebuie să conţină, în mod expres, datele de identificare ale mandantului şi ale mandatarului, respectiv cel puţin: numele, prenumele, data naşterii, adresa şi CNP.

Obiectul procurii îl constituie împuternicirea mandatarului de a încheia contractul de asigurare socială prevăzut de OUG nr. 163/2020, în numele persoanei care va beneficia de asigurare şi de a achita contribuţia de asigurări sociale, datorată de persoana asigurată.

Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Pentru anul 2021, valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată utilizat la calculul contribuției de asigurări sociale datorate, este de 2300 lei.

Cota contribuției de asigurări sociale prevăzute la art. III alin. (2) din OUG nr. 163/2020 pentru anul 2020 este de 25%, ceea ce înseamnă că suma minimă lunară de plată este de 575 lei.

Facem mențiunea că, contractul de asigurare socială se poate încheia în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obținerii PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acesti categorii de pensie.

Stagiul de cotizare astfel realizat NU POATE FI UTILIZAT LA PENSIA ANTICIPATĂ/ANTICIPATĂ PARȚIALĂ SAU DE INVALIDITATE.

 

Compartiment Comunicare și Relații Publice                                                                                                                                                                19.04.2021