COMUNICAT

ACORD ÎNTRE ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII SOCIALE

 

UNDE SE DEPUNE CEREREA?

Pentru stabilirea drepturilor de pensie de bătrânețe (limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială), de invaliditate și de urmaș, persoana îndreptățită se adresează unei singure instituții, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituțiile la legislația cărora persoana respectivă a fost supusă.


Cererile se depun la instituția de la locul de reședință, astfel:

 • dacă solicitantul locuiește pe teritoriul Republicii Moldova cererea se depune la instituția din acest stat; (Exemplu: cetățeanul lucrează și are reședința în Moldova – dosarul se depune la instituția competent din Republica Moldova)
 • dacă solicitantul are domiciliul stabil în România, județul Călărași, cererea se depune, după caz, la Casa Județeană de Pensii Călărași sau la Casa Locală de Pensii Oltenița.

ACTE NECESARE PENTRU PERSOANELE CARE AU DOMICILIUL STABIL PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de bătrânețe (limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială)

 • formular de cerere RO/MD 202;
 • formular RO/MD 207;
 • declarație obligatorie pe propria răspundere;
 • copie după actul de identitate Românesc – dacă dețin dubla cetățenie, sau dacă au menținut cetățenia Română;
 • pașaportul emis de autoritățile moldave în copie;
 • certificat de naștere și căsătorie;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituțiile competente din Republica Moldova;
 • livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din Republica Moldova;
 • diplomă de studii original sau în copie certificată de institutiile competente din Republica Moldova, sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ;
 • dovada  echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din Republica Moldova sau din alte țări

În cazul în care solicitantul a lucrat și în România, pe lângă actele menționate mai sus, acesta va depune și următoarele documente:

 • cerere tip (anexa 6), completată și semnată de către solicitant, cu bifarea categoriei de pensie solicitată;
 • carnet de muncă (original și copie);
 • acte de stare civilă: carte de identitate, certificate de naștere, căsătorie (copie);
 • sentință de divorț, dacă este cazul (copie);
 • livret militar (copie);
 • diplomă de studii şi foaia matricolă (copie) sau adeverință de certificare a perioadelor de studii învățământ superior, după caz (copie);
 • adeverință privind sporurile la salariu pentru perioada lucrata până la data de 01.04.2001 (original);
 • adeverință privind grupa superioară/condiţii de muncă pentru perioada lucrată până la data de 01.04.2001 (original);
 • sentință judecătorească prin care s-a recunoscut grupa de muncă în litigiile cu foști angajatori, după caz (copie);
 • alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate (în lipsa carnetului de muncă), original;
 • dosar plic.

IMPORTANT!
Documentele se depun în DOUĂ EXEMPLARE (toate formularele și actele)

Este necesar să completați și să depuneți concomitent cu formularele RO/MD 202, RO/MD 207, declarația pe proprie răspundere și cererile pentru acordarea pensiei naționale (anexa 6), precum și să anexați documentele menționate în cuprinsul acestor cereri/formulare.

RECALCULAREA PENSIEI NAȚIONALE

Persoanele care au desfășurat, respectiv desfășoară activități profesionale în alte state membre sau Republica Moldova pe perioada în care beneficiază de drepturi de pensie națională din sistemul public de pensii din România pot solicita revizuirea acestora, prin luare în considerare a perioadelor de asigurare realizate conform legislației altui stat membru/Republicii Moldova.

Documente necesare

 • formularul de cerere E 202 sau RO/MD 202, după caz;
 • formularul E207 sau RO/MD 207, după caz;
 • cupon de pensie;
 • copie carte de identitate;
 • documentație disponibilă care poate fi utilizată de instituțiile competente din celelalte state membre în vederea stabilirii dreptului la prestație;
 • actul din care rezulta numărul personal de identificare

Pentru mai multe detalii puteți suna la numărul de telefon 0242.315235, interior 119 – Compartiment Pensii Internaționale.

 

Compartiment Comunicare și Relații Publice                                                                                                                  24.03.2022