Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

Precizări referitoare la recuperarea indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă (cod 02,03,04) ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002 republicată

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, indemnizațiile pentru incapacitae temporară de muncă (ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale), se calculează și se plătesc de către angajatori și se recuperează de la casele teritoriale de pensii, pe baza documentelor justificative, din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

Documentele justificative necesare recuperării indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă sunt următoarele:

 • Cerere privind solicitarea drepturilor, conform modelului prezentat în anexa 1;

Anexa nr. 1

 • Centralizator privind cerificatele de concediu medical aferente lunii....... anul........, prezentat în anexa 2; Anexa nr. 2
 • Adeverința privind câștigul brut realizat lunar;Anexa nr. 3
 • Exemplarul 2 al concediului medical (exemplarul roz aferent lunii pentru care se solicită recuperarea), precum și cele cu valoare ”0” de recuperat (C.M. inițiale suportate doar de către angajator);
 • Copii ale concediilor medicale completate cu codurile 02, 03 și 04 care au fost depuse la casele de asigurări de sănătate, după caz (conform cu originalul);
 • Copii ale declarației D112, Anexa nr. 1.1., Anexa nr. 1.2. aferente lunii în care se plătesc veniturile/indemnizațiile și recipisa cu validarea declarației D112 (conform cu originalul);
 • Delegație/împuternicire salariat pentru depunere documente;
 • Copie C.I. – salarat/delegat;
 • Certificat fiscal.

Indemnizațiile se recuperează după depunerea și înregistrarea la Casa Județeană de Pensii Călărași a următoarelor documente:

 • Pentru accidente de muncă
 • Proces-verbal de cercetare a evenimentului;
 • FIAM;
 • Copie după referatul de avizare emis de ITM, întocmite și/sau avizate potrivit Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Pentru boli profesionale
 • Fișa BP2,
 • Proces-verbal de cercetare, întocmite potrivit legii, de autoritatea competentă, respectiv Direcția de sănătate publică sau adeverința de conformare emisă de DSP pentru cazurile de boli profesionale conformate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 90/1996.

Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :
Collapse All
Expand All


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...