Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

 INDEMNIZAȚIA SOCIALĂ PENTRU PENSIONARI

(PENSIA SOCIALĂ MINIMĂ GARANTATĂ)

 

Această indemnizație este reglementată prin Ordonanța de urgență nr. 6/2009 privind pensia socială minimă garantată.

Prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, sintagma „pensie socială minimă garantată” s-a înlocuit cu sintagma „indemnizație socială pentru pensionari”.

Cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari stabilit pentru anul 2022 este de 1000 lei.

Condiții necesare pentru obținerea indemnizației sociale pentru pensionari:

 să aibă calitatea de pensionar al sistemului public de pensii, indiferent de data înscrierii la pensie;

 să aibă domiciliul în România;

 nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub 1000 lei.

Persoanele care beneficiază, prin cumul, atât de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul public, cât şi de pensie din sisteme neintegrate acestuia, precum şi de drepturi stabilite şi plătite de sistemul public de pensii în baza unor legi speciale, la acordarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari se are în vedere nivelul cuantumurilor însumate ale tuturor acestor venituri.

Modul de acordare a indemnizației sociale pentru pensionari:

Indemnizația socială pentru pensionari se determină din oficiu de către Casele Teritoriale de Pensii, ca diferenţă dintre cuantumul indemnizaţiei sociale pentru pensionari stabilit prin lege şi nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau aflat în plată stabilită conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, cumulat cu orice alte drepturi plătite în baza unor legi speciale.

Această diferenţă se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

 

Legile speciale vizate la cumulul de venituri existent la momentul stabilirii dreptului la indemnizația socială pentru pensionari sunt:

Actele normative care reglementează alte sisteme de pensii, neintegrate sistemului public de pensii:

1. Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

2. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare

 

Actele normative care reglementează drepturile reparatorii cu caracter necontributiv:

3. Decret - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat

4. Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război

5. Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată

6. Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.

7. OG nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr.189/2000

8. Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961

9. Legea nr. 341/2004 Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987

10. Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România

11. Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 

Exemple:

Situația 1: În anul 2022, Persoana X obține venituri exclusiv din pensia pentru limită de vârstă, având în plată un punctaj mediu anual de 0,55555 puncte, respectiv o pensie în cuantum de 882 lei.

Cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari stabilit în anul 2022 este de 1000 lei.

Valoarea punctului de pensie în anul 2022 este de 1586 lei.

0,55555 (punctajul mediu anual) x 1586 (valoarea punctului de pensie în anul 2022) = 881,023 lei care se rotunjește la 882 lei – pensia Persoanei X

1000 (indemnizația socială pentru pensionari) – 882 (pensia Persoanei X) = 118 lei - diferența primită de Persoana X de la Bugetul de Stat cu titlul de indemnizație socială pentru pensionari

Concluzia: Așa cum reiese din calculele prezentate anterior, Persoana X beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari, respectiv de o suplimentare cu 118 lei a pensiei sale, în cuantum de 882 lei, astfel încât suma finală încasată de Persoana X să fie de 1000 lei.

Situația 2: În anul 2022, Persoana Y obține venituri atât din pensia pentru limită de vârstă, având în plată un punctaj mediu anual de 0,35353 puncte, respectiv o pensie în cuantum de 561 lei, cât și din indemnizația acordată persoanelor persecutate din motive politice (Decret-Lege nr. 118/1990), indemnizație în cuantum de 800 lei.

Cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari stabilit pentru anul 2022 este de 1000 lei.

Valoarea punctului de pensie în anul 2022 este de 1586 lei.

0,35353 (punctajul mediu anual) x 1586 lei (valoarea punctului de pensie) = 560,69 lei care se rotunjește la 561 lei – pensia Persoanei Y

 venitul realizat de Persoana Y este de: 1361 lei = 561 lei (pensia pentru limită de vârstă) + 800 lei (indemnizație DL. nr. 118/1990)

Concluzia: Așa cum reiese din calculele prezentate anterior, întrucât venitul cumulat al Persoanei Y este 1361 lei, persoana NU poate beneficia de indemnizația socială pentru pensionari, chiar dacă venitul provenit din pensia pentru limită de vârstă – 561 lei - este mai mic decât cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari stabilit pentru anul 2022, de 1000 lei.

 

Compartiment Comunicare și Relații Publice                                                                                                                                          24.06.2022


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...