Adresa: Călăraşi, str. Flacăra nr. 57 – 59|TEL:0242315235| cjpcalarasi@gmail.com

 

COMUNICAT

REFERITOR LA MODALITATEA DE TRANSFER A PENSIEI ÎN STRĂINĂTATE/CONDIȚIILE DE ACORDARE A PENSIEI/ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PENSIE

 

Pensionarii care domiciliază pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene trebuie să depună cererea pentru primirea pensiei din România la instituția de asigurări sociale din țara de domiciliu.

Procedura de transfer a drepturilor de pensie în străinatate presupune următoarele:

1. deschiderea unui cont la orice bancă de pe teritoriul statului de domiciliu (nu este necesară deschiderea contului la o bancă apartinând Grupului Citi, dar această optiune poate conduce la achitarea unor taxe de transfer bancar mai reduse);

2. comunicarea detaliilor bancare (adresa completă a beneficiarului, denumirea și adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, acolo unde e cazul, precum şi numărul de cont internaţional bancar) către instituţia plătitoare (casa teritorială de pensii în evidenţa căreia se află dosarul de pensie) prin intermediul declaraţiei de transfer.

Declaraţia de transfer în străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii, insoţită de documentul care confirmă detaliile bancare şi de copia actului de identitate al titularului care atestă domiciliul său actual se pot depune direct de către titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, la sediul casei teritoriale de pensii în a cărei evidenţă se află dosarul de pensie.

De asemenea, aceste documente pot fi expediate cu poşta, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail (scanate) transmise la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postată de instituţia menţionată pe site-ul acesteia.

Plata pensiilor în străinătate se realizează, astfel:

Beneficiarii sistemului public de pensii din România stabiliţi în străinătate pot primi pensia pe teritoriul statului de domiciliu, Casa Naţională de Pensii Publice asigurând plata pensiilor prin Citibank Europe plc., Dublin – sucursala România.

Statele cu care România aplică alte acorduri şi convenţii bilaterale de securitate social sunt:

Regatul Maroc în baza Decretului nr.215/26.06.1984 pentru ratificarea unor tratate internaţionale,  Armenia, Belarus, Ucraina, Federaţia Rusă în baza Convenţiei dintre România şi fosta U.R.S.S. privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale, semnată la Bucuresti, la 24 decembrie 1960, aprobată prin Decizia nr. 165/1961.

În conformitate cu dispoziţiile instrumentului juridic bilateral menţionat, la acordarea pensiilor se iau în considerare vechimea in muncă şi perioada de activitate asimilată cu vechimea în muncă de pe teritoriul ambelor Părţi Contractante, confirmate de organele competente ale Părţii Contractante pe teritoriul căreia au fost realizate. Astfel, pensiile se stabilesc şi se plătesc de către organele competente ale Părţii Contractante pe teritoriul căreia domiciliază cetăţeanul îndreptăţit, la data cererii de pensie, în conformitate cu legislaţia acestei Părţi Contractante.

În situaţia statelor cu care România nu are încheiat acord/convenţie de securitate socială, pensia se acordă potrivit legislaţiei sistemului unitar de pensii publice din România, fără a se putea valorifica perioadele de asigurare realizate pe teritoriul respectivelor state.

Condiţii de acordare a pensiei:

 • cererea de pensie, însoţită de documentele doveditoare, se depun la instituţia de asigurări sociale de domiciliu; aceasta va transmite în celălalt stat documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie;
 • comunicare între instituții se face prin intermediul formularelor de legătură;
 • la stabilirea drepturilor de pensie se au în vedere perioadele de asigurare realizate în ambele state iar drepturile se acordă proporţional cu perioada realizată în fiecare stat

Statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale pe modelul regulamentelor comunitare sunt: Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Republica Moldova, Canada şi Israel.

Actele actele necesare pentru înscrierea la pensie în cazul persoanele care locuiesc pe teritoriul unui stat membru, în funcție de categoria de pensie, sunt:

Pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parţială:

 • formularul de cerere E 202;
 • formularul E 207;
 • declaraţia pe propria răspundere;
 • copie dupa actul de identitate românesc - dacă dețin dublă cetaţenie sau dacă au menţinut cetăţenia română;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituţiile competente din străinatate;
 • livretul militar original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate;
 • diplomă de studii original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate sau adeverinţă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum şi forma de invăţământ;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Pentru înscrierea la pensia de invaliditate:

 • formularul de cerere E 204;
 • formularul E 207;
 • documente si rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate;
 • declaraţia pe propria răspundere;
 • copie dupa actul de identitate românesc - dacă deţin dubla cetăţenie sau dacă au menţinut cetăţenia română;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate;
 • livretul militar original sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate;
 • diplomă de studii original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum şi forma de invăţământ;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

 Pentru înscrierea la pensia de urmaş:

 • formularul de cerere E 203;
 • formularul E 207;
 • declaratia pe propria raspundere urmasi;
 • adeverinţa de studii (elev sau student);
 • copie dupa actul de identitate românesc - daca detin dubla cetatenie, sau daca au mentinut cetatenia Romana;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificata de institutiile competente din străinătate al susţinătorului decedat;
 • livretul militar original sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate;
 • diplomă de studii original sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate sau adeverinţă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de invăţământ al susţinătorului decedat.

Unde se depun cererile pentru pensie comunitară?

Pentru stabilirea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată partială, de invaliditate şi de urmaș, persoana îndreptățită se adresează unei singure instituţii, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituţiile la legislaţia cărora persoana respectivă a fost supusă. Cererile se depun la instituţia de la locul de reşedinţă astfel:

- dacă solicitantul locuieşte pe teritoriul unui stat membru cererea se depune la institutia din statul respectiv;

- dacă solicitantul are domiciliul în România, cererea se depune la casa teritorială de pensi de care aparţine cu domiciliul.

Instituţia de asigurări sociale din statul de domiciliu va transmite în celelalte state documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie; comunicarea între instituţii este asigurată prin intermediul formularelor de legătură.

În cazul persoanelor care au lucrat în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori a Spaţilului Economic European:

 • drepturile de pensie se acordă cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare şi ale legislaţiilor naţionale în vigoare în materie de pensii;
 • persoanele interesate pot solicita obţinerea drepturilor de pensie potrivit legislaţiilor în vigoare ale statelor membre în care au desfăşurat activităţi profesionale; vârstele de pensionare sunt, de regulă, diferite de la un stat la altul. Pe cale de consecinţă, fiecare stat va stabili pensia la data îndeplinirii condiţiilor potrivit legislaţiei proprii;
 • drepturile de pensie se acordă potrivit principiului pro rata temporis, proporţional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat. Fiecare stat va acorda câte o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislaţii.

Regulamentele vizează cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spaţiului Economic European, după cum urmează: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Norvegia, Liechstenstein,Elveţia.

 

Compartiment Comunicare și Relații Publice                                                                                                                                                                          12.08.2021


0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...